Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY realizowany przez uczniów klasy II w Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jastrowiu, w roku szkolnym 2010/2011

Temat: Jakie są walory turystyczne i krajoznawcze Jastrowia?

Tematyka

Temat projektu ściśle związany jest z edukacją regionalną realizowaną w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Projekt obejmuje szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe miasta i okolic. Ma na celu wyposażenie uczniów
w zasób podstawowej wiedzy o własnym miejscu zamieszkania, jego historii i walorach turystycznych oraz krajoznawczych.
Projekt ma kształtować w uczniach poczucie tożsamości regionalnej , rozwijać zainteresowanie własną miejscowością,
a tym samym kształtować postawę patriotyzmu lokalnego.

Cele realizowane w trakcie projektu

 1. Uczeń zna:
  •  walory swojego miasta: historyczne, przyrodnicze, geograficzne, społeczne, architektoniczne
  • historie miasta i zabytki,
  • podania i legendy związane z miastem i najbliższą okolicą,
  • faunę i florę charakterystyczną dla Jastrowia i okolic, zna pomniki przyrody,
  • walory krajobrazowe i turystyczne miasta,
  • imprezy kulturalne, zwyczaje i tradycje gminy i miasta Jastrowia.
 2. Uczeń wyjaśnia:
  • na czym polega atrakcyjność turystyczna i krajoznawcza Jastrowia i okolic,
  • odpowiada na pytanie: Jakie są walory turystyczne i krajoznawcze Jastrowia?
 3. Uczeń potrafi:
  • samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje dotyczące wybranego miejsca,
  • w sposób prawidłowy posługiwać się mapą oraz wskazywać na niej obiekty ,przyrodnicze i kulturowe znajdujące się w Jastrowiu i najbliższej okolicy,
  • przedstawić w formie prezentacji walory turystyczne i krajoznawcze Jastrowia, będące wynikiem realizacji projektu.

Szczegółowa problematyka dla poszczególnych zespołów

 1. Historia miasta.
 2. Literatura: podania i legendy związane z miastem i okolicą.
 3. Fauna i flora (pomniki przyrody).
 4. Jastrowie dzisiaj.
 5. Walory turystyczne miasta i okolic.
 6. Zaplanowanie trasy wycieczki po Jastrowiu i okolicach, uwzględniającej wszelkiego typu walory miasta i okolic.

Realizacja projektu: 28.02.2011- 29.04.2011

D o t y c z y u c z n i ó w k l a s y II

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. – zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu,
z zastosowaniem różnorodnych metod.
W związku z powyższym proszę rodziców (prawnych opiekunów), uczniów klasy II oraz nauczycieli uczących w klasie drugiej o zapoznanie się z regulaminem realizacji projektu edukacyjnego w Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Do pobrania Regulamin projektu.